Reklamačný poriadok

I. Právo kupujúceho na reklamovanie chybného tovaru

I.I Pri zistení závady u zakúpeného tovaru má kupujúci právo túto závadu reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. LUNIT s.r.o. (predávajúci) zodpovedá za to, že predávaný tovar má požadovanú kvalitu a množstvo, a že zodpovedá príslušným normám. Ďalej zodpovedá za chyby zjavné, ktoré má zakúpený tovar, za chyby skryté, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v priebehu záručnej doby. Toto neplatí pre prípady uvedené v bode I.II.

I.II Reklamáciu nie je možné uplatniť na chyby, ktoré zapríčinil kupujúci po prevzatí tovaru vlastnou dopravou, chybnou montážou a neodbornou úpravou tovaru, ktoré sú v rozpore s návodom na používanie a údržbou tovaru, a chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním alebo používaním v prostredí, na ktoré nie je tovar určený. Takiež nie je možné uplatniť reklamáciu na svietidlá, transformátory a iné komponenty, na ktorých bol vykonaný zásah do zapojenia.

II. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

II.I Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni firmy LUNIT s.r.o. počas otváracej doby.

II.II Zakúpenie reklamovaného tovaru kupujúci dokazuje príslušným predajným dokladom. Bez predloženia tohto dokladu nie je možné reklamáciu uznať.

II.III Kupujúci zaistí dopravu reklamovaného tovaru do predajne.

II.IV Ak nie je možné z nejakého dôvodu dopraviť tovar do predajne, bude reklamácia vybavená po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim .

III.Spôsob uplatnenia nárokov z chýb

III.I Predávajúci poskytuje záruku za akosť len za podmienok stanovených v tomto Reklamačnom poriadku, ktoré musia byť splnené súčastne (v prípade nesplnenia ktorejkoľvek z nich záruka bez ďalšieho skončí):

 • kupujúci urobil pri prevzatí produktov od predávajúceho či ihneď bezprostredne po dodaní produktov predávajúcim kvalifikovanú kontrolu dodaných produktov. Kupujúci je povinný prevzatie produktov písomne potvrdiť predávajúcemu na predávajúcom protokole. V prípade že, kupujúci produkty od predávajúceho alebo nepodal predávajúcemu písomnú správu o chybách produktov bez zbytočného odkladu po prevzatí produktov od predávajúceho, má sa za to, že produkty boli prevzaté bez chýb;
 • kupujúci uplatní nároky z chýb riadne a včas v súlade s týmto Reklamačným poriadkom
 • po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená predávajúcim;
 • produkt bude kupujúcim užívaný len obvyklým spôsobom a v súladu s jeho účelovým určením;
 • bude zaistená bežná údržba produktu.

V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že produkt užíval v súlade podmienkami uvedenými reklamačného poriadku.

III.II Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín odo dňa, keď kupujúci prebral tovar, doručiť predávajúcemu písomné oznámenie o výskyte chýb produktu obsahujúci hlavne podrobný popis chyby, príp. ako sa chyba prejavuje. Nedodržanie tejto lehoty alebo náležitostí písomného oznámenia zo strany kupujúceho má následky podľa ustanovení § 428 odst. 1 obchodného zákonníku. Písomné oznámenie kupujúci urobí formou reklamačného protokolu poslaného doporučene poštou alebo mailom. Kupujúci je povinný súčastne s písomným oznámením predložiť predávajúcemu kópie dodacích listov, na ktorých základe boli produkty, u ktorých uplatňuje kupujúci nároky z chýb, kupujúcemu dodané.

III.III Keď sa prejaví na produkte v záručnej dobe akákoľvek chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do produktu a umožniť predávajúcemu prehliadku produktu; za tým účelom je kupujúci povinný chybný produkt predložiť súčastne s písomným oznámením a kópiami dodacích listov predávajúcemu, poprípade osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky alebo umožniť predávajúcemu, prípadne osobám, ktorých prostredníctvom predávajúceho plní svoje záväzky, neobmedzený prístup do miesta, v ktorom je chybný produkt umiestnený.

III.IV Keď nesplní kupujúci svoje povinnosti uvedené v bodoch III.II a III.III Reklamačného poriadku, predávajúci im uplatnený nárok z chýb neuzná.

III.V Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri odstraňovaní chýb všetku potrebnú súčinnosť.

IV. Neoprávnená reklamácia

Záruka sa nevzťahuje na vady produktov spôsobené dopravou, pokiaľ ju zaisťuje kupujúci, ďalej na vady vzniklé

 • bežným opotrebovaním;
 • nesprávnym užívaním či nesprávnym skladovaním produktu;
 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na produkte sú, poškodením či odstránením označené obchodné firmy predávajúceho z produktu;
 • neodborným zásahom, inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou; neodborným zásahom sa rozumie tiež akékoľvek popisovanie produktu nezmývateľnými písacími prostriedkami;
 • používanie, umiestňovanie, uskladňovanie produktov v nevhodných podmienkach pokiaľ ide o teplotu, vlhkosť, prašnosť;
 • nesprávnou údržbou alebo zanedbaním potrebnej údržby;
 • v dôsledku vyššej moci či nesprávne alebo neodborné manipulácie;
 • v dôsledku jednania (konania či zabudnutí) tretej osoby alebo kupujúceho;
 • v dôsledku užívania produktu iným než obvyklým spôsobom alebo v rozporu s jeho účelovým určením;
 • na chyby spôsobené mechanickým alebo chemickým poškodením.

Všetky náklady vzniklé predávajúcemu v dôsledku uplatnenia neoprávnenej reklamácie zo strany kupujúceho sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

V.Lehoty pre vybavenie reklamácie

V.I Reklamáciu produktu vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia chýb produktu kupujúcim, tj. uplatnenie chýb produktu v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Lehota pre vybavenie reklamácie sa počíta odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim.

V.II Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby urobí odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko povie kupujúcemu v Reklamačnom protokole.

VI.Záverečné ustanovenia

VI.I Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti 25.6.2014. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie.

VI.II Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené.

VI.III Neoddeliteľnou prílohu tohoto Reklamačného poriadku tvorí vzor Reklamačného protokolu ktorý je k dispozícii na stiahnutie:

Reklamačný poriadok – fóliované dvierka

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim t.j.v okamihu, keď prechádza nebezpečie škody za tovar na kupujúceho. Pri osobnom odbere trváme na kontrole tovaru kupujúcim. Touto cesto sa snažíme predchádzať prípadným reklamáciám, keďže našim cieľom je vyrábať a predávať kvalitné výrobky.
 2. Predávajúci ďalej zodpovedá za chyby vzniknuté na tovare počas záručnej doby v prípade, že boli spôsobené v procese výroby alebo chybou materiálu. Pri tovare predanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.
 3. Zodpovednosť predávajúceho za škody na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu nevzniká v prípade, že tieto škody boli spôsobené po prevzatí tovaru kupujúcim, vnútornými udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, z ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru o ktorých kupujúci v dobe uzatvorenia zmluvy vedel.
 4. Za škodu na tovare (zásielke), ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jeho vydania príjemcovi zodpovedá dopravca. V prípade poškodenia tovaru dopravcom, kupujúci má právo žiadať náhradu škody spôsobenej na tovare u príslušného dopravcu a to z dôvodu, že predajca nezodpovedá za škody spôsobené dopravcom.
 5. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba trvá 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Práva za zodpovednosť za chyby tovaru na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú ak neboli riadne uplatnené v záručnej dobe.
 6. Kupujúci je povinný si dodaný tovar riadne skontrolovať alebo zabezpečiť kontrolu tovaru pri prevzatí tovaru. Ak kupujúci tovar neskontroluje alebo nezabezpečí jeho kontrolu v dobe prevzatia, môže uplatniť nároky na chyby zistené pri tejto kontrole iba ak preukáže, že uvedené chyby mal tovar už v dobe prevzatia tovaru.
 7. V prípade, že k poškodeniu tovaru došlo kupujúcim ( neopatrná manipulácia, poškodenie pri skladovaní, poškodenie pri montáži, nesprávnym umiestnením, nesprávnou údržbou, nedodržaním technických podmienok predajcu, atď.) nemôže byť reklamácia uplatnená.
 8. Kupujúci je povinný zistené viditeľné chyby tovaru reklamovať predávajúcemu ihneď po ich zistení najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 9. Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho u ktorého bol tovar zakúpený výhradne písomnou formou s nasledovnými údajmi :
  • dátum dodania zásielky
  • číslo zákazky
  • názov reklamovaného tovaru a množstvo
  • dodané množstvo
  • popis chyby tovaru a návrh riešenia
  Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vrátiť do f.LUNIT vzhľadom na jeho posúdenie a určenie dalšieho postupu pri vybavení reklámacie
 10. K reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení (faktúru) a dodací list. Bez uvedených dokladov nie je možné reklamáciu vybaviť.
 11. Reklamáciu spolu s odstránením chyby musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom termíne.
 12. Ak sa jedná o chybu, ktorú je možné odstrániť má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a poriadne odstránená.
 13. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby výrobok mohol byť užívaný tak ako bezchybný, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Uplatnený nárok nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo nezaniknú, iba ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave v akom ho prevzal od predávajúceho. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil tovar v stave v akom mu bol dodaný.
 14. V prípade, že sa jedná o chybu, ktorú nie je možné odstrániť, no ktorá nebráni k používaniu výrobku ako v prípade bezchybného, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 15. Podľa Technických podmienok firmy LUNIT . PVC fólia nalisovaná na dvierkach sa môže v jednotlivých dodávkach líšiť vo farebnosti +-5%.(technické možnosti výrobcov PVC fólií). V prípade, že sa v jednej objednávke líši farebnosť dvierok, firma bezplatne vymení dvierka podľa požiadaviek zákazníka. Avšak ak v doobjednávke dvierok sa farebnosť dvierok líši od predchádzajúcej dodávky o +-5% – nie je možné túto farebnú odchylku považovať za reklamáciu.
 16. Pri určovaní oprávnenosti reklamácie sa vychádza z technických a výrobných noriem f.LUNIT ,vypracovaných podľa platných technických noriem .Vzhľad,odtien a kvalita povrchu výrobkov sa posudzuje pod uhlom 90st. zo vzdialenosti 250-750mm pri bežnom osvetlení plochy C podľa ČSN 91 0272.Hrany sú posudzované rovnako ako plochy E podľa ČSN 91 0272.Výskyt drobných defektov na ploche sa pripúšťa ,pokial je ojedineli a nenarúša celkový vzhľad volným okom vyditelný.Výskyt pomarančovej kôry a kopírovanie podkladu na bočnej ploche fóliovaných dvierok nie sú prejavom odliepania fólie ,ale technologickou nutnosťou danou charakterom použitých materiálom.
 17. Doba od podania do vyriešenia reklamácie sa do záručnej doby nepočíta. V prípade, že dôjde k výmene začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 18. Riešenie reklamácie musí byť obojstranne odsúhlasené v žiadnom prípade sa nemôže jednať o jednostranné riešenie reklamácie.
 19. Právne vzťahy týkajúce sa reklamácií neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb

Prílohy na stiahnutie

Návrat hore
Uložiť objednávku

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.