GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov (dalej len “GDPR”)

1. Spolocnost Lunit spol. s.r.o., Na rákoši 9263, 96001 Zvolen, ICO: 45515093 je prevádzkovatelom v zmysle ustanovení cl. 4 bod 7 GDPR. Kontakt na zodpovednú osobu je lunit@lunit.sk.

2. Zákazník dobrovolne poskytuje osobné údaje prevádzkovatelovi a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto žiadosti v informacných systémoch prevádzkovatela v rozsahu: FO bežný spotrebitel – meno a priezvisko, adresa, PSC, císlo telefónu, e-mailová adresa, dátum narodenia, ktorý sa poskytuje za úcelom poskytnutia špeciálnych zliav (dalej ako “osobné údaje”). FO podnikatel – meno, priezvisko, názov firmy, sídlo firmy, PSC, e-mail, telefón, ICO, DIC, IC DPH.

3. Zákazník vyjadril súhlas, že osobné údaje, ktoré uviedol, prevádzkovatel spracováva vo všetkých svojich informacných systémoch, a to za úcelom vystavenia zákazníckej karty (v zmysle cl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) za úcelom zasielania ponukových emailov prevádzkovatela (v zmysle cl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a za úcelom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (v zmysle cl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), a to na obdobie 5 rokov od posledného použitia karty.

4. Prevádzkovatel vyhlasuje, že v súlade s ust. cl. 13 ods. 1 písm. e) spracúva osobné údaje zákazníka na úcely uvedené v odseku 4 týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovatelov: Englmayer Hungária KFT – prepravca, WEBY GROUP s.r.o. -správca eshopu, Geis SK s.r.o., Geis CZ s.r.o., Geis PARCEL SK s.r.o.

5. Na základe ustanovenia cl. 13 GDPR zákazník berie na vedomie, že:
– má právo požadovat od prevádzkovatela prístup k svojim osobným údajom;
– má právo požadovat od prevádzkovatela ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania;
– má právo namietat proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnost údajov;
– má právo podat stažnost dozornému orgánu;
– poskytnutie osobných údajov so súhlasom zákazníka na úcely vystavenia zákazníckej karty a za úcelom zasielania ponukových emailov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, Zákazník nie je povinný osobné údaje poskytnút, následkom toho však úcel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú, nebude možné zo strany prevádzkovatela plnit;
– zo strany prevádzkovatela dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle cl. 22 GDPR a osobné údaje budú použité na marketingové štatistiky a na vyhodnotenie jeho nákupných preferencií s cielom zasielat mu cielené výhodné ponuky na mieru
– má právo súhlas odvolat bez toho, aby to malo vplyv na zákonnost spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to zaslaním emailu na adresu: lunit@lunit.sk
– zo strany prevádzkovatela dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle cl. 22 GDPR, GDPR tým, že osobné údaje budú použité na marketingové štatistiky a na vyhodnotenie jeho nákupných preferencií s cielom zasielat mu cielené výhodné ponuky na mieru

6. Podla ustanovenia cl. 15 GDPR Právo na prístup k osobným údajom zákazník má právo získat od prevádzkovatela potvrdenie o tom, ci sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získat prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
– úcely spracúvania;
– kategórie dotknutých osobných údajov;
– príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
– ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej urcenie;
– existencia práva požadovat od prevádzkovatela opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietat proti takémuto spracúvaniu;
– právo podat stažnost dozornému orgánu;
– ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékolvek dostupné informácie, pokial ide o ich zdroj;
– existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v clánku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspon zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu
Zákazník má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovatel spracováva. Za akékolvek dalšie kópie, o ktoré zákazník požiada, môže prevádzkovatel úctovat primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak zákazník podal žiadost elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokial zákazník nepožiadala o iný spôsob.

7. Podla ustanovenia cl. 16 GDPR Právo na opravu má zákazník právo, aby prevádzkovatel bez zbytocného dokladu opravil nesprávne údaje, ktoré sa ho týkajú. So zretelom na úcely spracovania má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového prehlásenia.

8. Podla ustanovenia cl. 17 GDPR Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) má zákazník právo na to, aby prevádzkovatel bez zbytocného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na úcely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
– zákazník odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
– zákazník namietal voci spracúvaniu podla clánku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo zákazník namieta voci spracúvaniu podla clánku 21 ods. 2 GDPR;
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
– osobné údaje musia byt vymazané, aby sa splnila zákonná povinnost podla práva Európskej únie alebo práva clenského štátu, ktorému prevádzkovatel podlieha; Vyššie uvedené právo sa neuplatní zákazníka, pokial je spracúvanie potrebné:
– na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
– na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podla práva Únie alebo práva clenského štátu, ktorému prevádzkovatel podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovatelovi;
– z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s clánkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj clánkom 9 ods. 3 GDPR;
– na úcely archivácie vo verejnom záujme, na úcely vedeckého alebo historického výskumu ci na štatistické úcely podla clánku 89 ods. 1 GDPR, pokial je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom staží dosiahnutie cielov takéhoto spracúvania, alebo
– na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9. Podla ustanovenia cl. 18 GDPR Právo na obmedzenie spracúvania má zákazník právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie, pokial ide o jeden z týchto prípadov:
– zákazník napadne správnost osobných údajov, a to pocas obdobia umožnujúceho prevádzkovatelovi overit správnost osobných údajov;
– spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– prevádzkovatel už nepotrebuje osobné údaje na úcely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
– zákazník namietal voci spracúvaniu podla clánku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, ci oprávnené dôvody na strane prevádzkovatela prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka.
Ak sa spracúvanie obmedzilo podla vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom zákazníka alebo na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo clenského štátu.

10. Podla ustanovenia cl. 19 GDPR Oznamovacia povinnost v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania prevádzkovatel oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutocnené podla clánku 16, clánku 17 ods. 1 a clánku 18 GDPR, pokial sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovatel o týchto príjemcoch informuje zákazníka, ak to zákazník požaduje.

11. Podla ustanovenia cl. 20 GDPR Právo na prenosnost údajov, zákazník má právo získat osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovatelovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citatelnom formáte a má právo preniest tieto údaje dalšiemu prevádzkovatelovi bez toho, aby jej prevádzkovatel, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Zákazník má pri uplatnovaní svojho práva na prenosnost údajov podla tohto bodu právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovatela druhému prevádzkovatelovi, pokial je to technicky možné. Uplatnovaním práva uvedeného v tomto odseku nie je dotknuté právo na vymazanie podla clánku 17 GDPR (bod 8 vyššie). Uvedené právo sa nevztahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovatelov.

12. Podla ustanovenia clánku 21 GDPR Právo namietat zákazník má právo kedykolvek namietat z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe clánku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovatel nesmie dalej spracúvat osobné údaje, pokial nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Zákazník má právo uplatnovat svoje právo namietat automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

13. Podla ustanovenia cl. 22 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Zákazník má právo na to, aby sa nanho nevztahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlucne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne úcinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvnujú. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovatelom, alebo je rozhodnutie povolené právom Európskej únie alebo právom clenského štátu, ktorému prevádzkovatel podlieha a ktorým sa zároven stanovujú aj vhodné opatrenia zarucujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov zákazníka, alebo je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase zákazníka. Ak zákazník poskytol výslovný súhlas k individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania jeho osobných údajov, budú použité na vyhodnotenie jeho nákupných preferencií s cielom zasielat mu cielené výhodné ponuky na mieru.

14. Podla ustanovenia clánku 34 GDPR Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe má zákazník právo v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na to, že mu prevádzkovatel bez zbytocného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov. Oznámenie podla predchádzajúcej vety sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákolvek z týchto podmienok:
– prevádzkovatel prijal primerané technické a organizacné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje necitatelné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mat k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie
– prevádzkovatel prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpecí, že vysoké riziko pre práva a slobody Zákazníka pravdepodobne už nebude mat dôsledky;
– by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, cím sa zarucí, že zákazník bude informovaný rovnako efektívnym spôsobom.

Návrat hore
Uložiť objednávku

Žiadne produkty v košíku.

Žiadne produkty v košíku.